راهنمای تربیت فرزندانی شاد

نویسنده: فرانک دیکسون

مترجم: مرکز تحقیق و توسعه‌ی مؤسسه‌ی مصباح دانش

ناشر: کتابسرای میردشتی

نوبت چاپ: چاپ اول – 1401

تعداد  صفحه: 84 صفحه

خصوصیات ظاهری: قطع رقعی | جلد شومیز | کاغذ تحریر

شابک: 9786227600841

کد محصول: 59424

این کتاب را با دیگران به اشتراک بگذارید

کتاب «راهنمای تربیت فرزندانی شاد» تألیف فرانک دیکسون است که با ترجمه‌ی مرکز تحقیق و توسعه‌ی مؤسسه‌ی مصباح دانش به چاپ رسیده. در معرفی کتاب می‌خوانید: «هدف اصلی ما، به عنوان پدر یا مادر، این نیست که فرزندانمان را شاد کنیم؛ بلکه هدف اصلی، آموزش چطور شاد‌بودن است و این همان چیزی است که ما در این کتاب درصدد آموزش آن به شما هستیم.

وقتی از رویکردهای قبلی استفاده می‌کنیم و تصور می‌کنیم که این وظیفه‌ی ما است تا فرزندانمان را خوشحال کنیم، در واقع آن‌ها را به نحوی پرورش داده‌ایم تا برای شادی خود، به دیگران متکی باشند. اگرچه در نگاه اول ممکن است این امر بی‌اهمیت به نظر برسد، اما هرچه بیشتر اجازه دهید تا این تفکر رشد کند، پیامدهای منفی آن بیشتر برای شما آشکار می‌شود.»

گزیده‌ای از کتاب:

«برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـه همـان انـدازه کـه بـرای بزرگسـالان اهمیـت دارد، بـرای کـودکان نیـز ضـروری اسـت. مـا بایـد بـه کـودکان از سـنین پاییـن بیاموزیـم تـا احساسات خود را به‌راحتی بیان کنند و همچنین شنونده‌ی خوبی نیز باشند. آن‌هـا بایـد بیاموزنـد کـه چگونـه از کسـی کـه بـه او بـدی کرده‌انـد عذرخواهـی کننـد و چطـور هنگامی کـه در مـورد رفتـار نامناسبشـان بـه آن‌هـا نکتـه‌ای گفتـه می‌شـود، بـه ایـن نـکات گـوش دهنـد.»

کتاب «راهنمای تربیت فرزندانی شاد» در انتشارات کتابسرای میردشتی چاپ شده و در اختیار علاقمندان به حوزه‌ی روان‌شناسی و تربیت کودک قرار گرفته است.

می‌خواهید این کتاب را بخوانید؟

مشاهده و دانلود بخشی از کتاب

راهنمای تربیت فرزندانی شاد
آواتار موبایل
Main Menu x